Ynfo

Ynformaasje oer de BMD-Frysk

In brede maatskiplike dialooch oer in taal
Dit stik is spesjaal skreaun foar de minsken dy’t har yn minder as tsien minuten in byld foarmje wolle fan ús stribjen.

Basisstik BMD-Frysk
Yn dizze brosjuere fan sa’n 11 siden wurdt beskreaun wat in BMD-Frysk ynhâldt en wat it nut derfan is. Yn it basisstik steane trije fragen sintraal, dy’t ek yn aparte pdf’s te downloaden binne:
Wêrom in BMD – Oanpak – Organisaasje en begrutting

Basisstuk BMD-Nederlands
In deze brochure wordt beschreven wat de BMD-Frysk inhoudt en wat het doel is. In het basisstuk staan drie vragen centraal die ook in aparte pdf’s gedownload kunnen worden:
Waarom een BMDAanpakOrganisatie en begrotingYnformaasje oer de Fryske taal en kultuer

Posysje fan it Frysk
Dit stik is skreaun troch dr. Jabik fan der Bij. It is In flotte skets fan de ûntwikkeling fan it Frysk sûnt de midsiuwen en it oerheidsbelied dat anneks wie mei dy ûntwikkeling. It resinte belied krijt út soarte rom omtinken.

Ried fan de Fryske Beweging.
Fierdere ynfo is te finen op de Reachside fan de Ried fan de Fryske Beweging. Dêr stean links nei alle Fryske siden.