Ynfo

BMD-Frysk: hjirûnder kin de pdf’s mei ynformaasje downloaden wurde

In brede maatskiplike dialooch oer in taal
Dit stik is spesjaal skreaun foar de minsken dy’t har yn minder as tsien minuten in byld foarmje wolle fan ús stribjen.

Basisstik BMD-Frysk
Yn dizze brosjuere fan sa’n 11 siden wurdt beskreaun wat in BMD-Frysk ynhâldt en wat it nut derfan is. Yn it basisstik steane trije fragen sintraal:
Wêrom in BMD – Oanpak – Organisaasje en begrutting

BMD-Nederlands
Wat houdt een BMD-Frysk in en wat is het doel ervan? In het basisstuk staan drie vragen centraal die in aparte pdf’s gedownload kunnen worden:
Waarom een BMDAanpakOrganisatie en begroting



Fryske taal en kultuer: pdf’s mei ynformaasje en in link nei de Ried

Posysje fan it Frysk
Dit stik is skreaun troch dr. Jabik fan der Bij. It is In flotte skets fan de ûntwikkeling fan it Frysk sûnt de midsiuwen en it oerheidsbelied dat anneks wie mei dy ûntwikkeling. It resinte belied krijt út soarte rom omtinken.

Tinzen oer belied ta behâld fan it Frysk
Dit stik is skreaun troch Pieter van der Plank, taalsosjolooch. Yn dit stik leit Van der Plank út wat hjoed-de-dei de realistyske útgongspunten binne foar in effektyf taalbelied.

Ried fan de Fryske Beweging.
Fierdere ynfo is te finen op de Reachside fan de Ried fan de Fryske Beweging. Dêr steane links nei de measte Fryske organisaasjes.